کاربرد جی آی اس در مسائل شهری و منطقه ای

در چند دهه اخیر، سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی ، بهعنوان یک صنعت برتر، نظر بسیاري از محققان رشته هاي مختلف بهویژه علوم شهري در سرتاسر جهان را به خود معطوف داشته است.
اگرچه در طی ۴۰ سال گذشته، در جهت تکامل تئوریکی و ساختار فنی gis ،متخصصان امر بسیار تلاش نموده اند اما طی ۱۰ سال گذشته این فعالیتها به اوج خود رسیده و در نتیجه پیشرفتهاي شایان توجهی حاصل آمده است. در یک نگاه ساده gis شامل نرمافزارهاي ۳ مخصوصی است که از طریق انواع سخت افزارهاي ۴ کامپیوتري، مراحل تغذیه، ذخیره سازي، اصلاح، تغییر، تجزیه و تحلیل و نهایتا نمایش داده هاي مربوط به زمین (و محتواي آن) انجام می پذیرد. در واقع این فنآوري با استناد بر پایگاههاي اطلاعاتی به منظور تحلیل انواع دادههایی جغرافیایی (مکانها، و متغیرهاي محیطی) توسط محققان به کار گرفته می شود.
gis از دهه ۱۹۶۰ تا بهحال سریعترین نرخ رشد در جهان را داشته است و تبدیل به صنعتی شده که میتوان از آن به منظور مدیریت بهینه سرزمینها و ساماندهی مدبرانه شهرها و مسائل مرتبط استفاده نمود.

karbord-giswww-engclubs

با توجه با توضیحاتی که در بالا ارائه شد آشنایی با GIS و یادگیری آن یکی از ضروریات این زمان برای مهندسان و دانشجویان می باشد.به همین منظور امروز کتاب کاربرد جی آی اس در برنامه ریزي شهري و منطقه ای را خدمت شما دستان ارائه می دهیم.امیدواریم بتوانید بهترین استفاده را ا آن ببرید.

برای دانلود به ادامه مطلب مراحعه کنید.

ادامه مطلب کاربرد جی آی اس در مسائل شهری و منطقه ای

Share Button

ورودی ها

  • کاربرد gis در عمران pdf
  • دانلود کتاب اموزش کاربرد gis