کارنامه رتبه ۶۵ کنکور ارشد ۹۶ فناوری اطلاعات

Share Button

ورودی ها

  • رتبه و محل قبولی ارشد ای تی ۹۶
  • کارنامه ارشد مکانیک ۹۶
  • کارنامه رتبه ۱ ارشد آی تی ۹۶
  • کارنامه های رتبه های برتر ارشد آی تی ۹۶

کارنامه رتبه ۳۹ کنکور ارشد ۹۶ فناوری اطلاعات

Share Button

کارنامه رتبه ۳ کنکور ارشد فناوری اطلاعات ۹۶

Share Button

کارنامه رتبه ۱۹ کنکور ارشد ۹۵ فناوری اطلاعات

Share Button

ورودی ها

  • کارنامه نفرات برتر ارشد فناوری اطلاعات

کارنامه رتبه ۴ شبکه و رتبه ۵ آی تی

Share Button