کارنامه رتبه ۶۵ کنکور ارشد ۹۶ فناوری اطلاعات

Share Button

ورودی ها

  • رتبه های تک رقمی ارشد ای تی ۹۶
  • کارنامه رتبه های برترارشد ۹۶
  • رتبه های قبولی ارشد آیتی ۹۶
  • کارنامه رتبه تک رقمی کنکور ارشد برق۹۶

کارنامه رتبه ۳۹ کنکور ارشد ۹۶ فناوری اطلاعات

Share Button

کارنامه رتبه ۳ کنکور ارشد فناوری اطلاعات ۹۶

Share Button

کارنامه رتبه ۱۹ کنکور ارشد ۹۵ فناوری اطلاعات

Share Button

ورودی ها

  • کارنامه نفرات برتر ارشد فناوری اطلاعات
  • کارنامه نفر اول کنکور ارشد رشته آی تی
  • کارنامه کنکور ارشد آی تی

کارنامه رتبه ۴ شبکه و رتبه ۵ آی تی

Share Button