کارنامه رتبه ۶۵ کنکور ارشد ۹۶ فناوری اطلاعات

Share Button

ورودی ها

 • رتبه و محل قبولی ارشد ای تی ۹۶
 • کارنامه ارشد مکانیک ۹۶
 • کارنامه رتبه ۱ ارشد آی تی ۹۶
 • کارنامه های رتبه های برتر ارشد آی تی ۹۶

کارنامه رتبه ۵۵ کنکور ارشد ۹۶ مهندسی کامپیوتر

Share Button

ورودی ها

 • رتبه های برتر ارشد کامپیوتر ۹۶
 • نفرات برتر کنکور ارشد عمران ۹۶
 • کارنامه رتبه های برتر ارشد ۹۶ کامپیوتر
 • کارنامه رتبه های برتر ارشد برق ۹۶
 • مصاحبه بارتبه های برتر کنکور ارشد رشته کامپیوتر ۹۶
 • محل قبولی ارشد کامپیوتر ۹۶
 • کارنامه ی نفر اول کنکور ارشد کامیوتر
 • رتبه های برتر کنکور ارشد نرم افزار
 • رتبه های برتر کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر
 • درصدهای رتبه اول ارشد ریاضی۹۶

کارنامه رتبه ۳۹ کنکور ارشد ۹۶ فناوری اطلاعات

Share Button

کارنامه رتبه ۳ کنکور ارشد فناوری اطلاعات ۹۶

Share Button

کارنامه رتبه ۳ کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۶

Share Button