کارنامه رتبه ۵۵ کنکور ارشد ۹۶ مهندسی کامپیوتر

Share Button

ورودی ها

 • نفرات برتر کنکور ارشد عمران ۹۶
 • نفرات برتر کنکور ارشد ۹۶ کامپیوتر
 • رتبه های برتر ارشد کامپیوتر ۹۶
 • مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد کامپیوتر ۹۶
 • مصاحبه با رتبه های برتر ۹۶ ارشد عمران
 • کارنامه های/رتبه های برتر ارشد ریاضی
 • قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۶
 • رتبه یک ریاضی کنکور۹۶ ارشد
 • رتبه های مهندسی کامپیوتر ۹۶ پارسه
 • درصد های رتبه های برتر کنکور ۹۵ ریاضی

کارنامه رتبه ۳ کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۶

Share Button

ورودی ها

 • کارنامه قبولی ارشد مهندسی کامپیوتر۹۶
 • رتبه های برتر ارشد ۹۶ کامپیوتر
 • مشاهده کارنامه رشته کامپیوتر در کنکور ۹۶

کارنامه رتبه های برتر کنکور ارشد MBA

منبع : mbaonline

Share Button

ورودی ها

 • ارشد mba رتبه ۱ سال ۹۶
 • درصدهای رتبه اول mba 96
 • رشته هوا فضا نفرات برتر
 • نفرات برتر کنکور مدرسان شریف ارشد
 • کارنامه نفر اول mba 96
 • کارنامه و محل قبولی mba سال ۹۶
 • کارنامه کنکور رتبه ۳ ارشد عمران ۹۶