کارنامه رتبه ۵۵ کنکور ارشد ۹۶ مهندسی کامپیوتر

Share Button

ورودی ها

  • نفرات برتر کنکور ارشد عمران ۹۶
  • نفرات برتر کنکور ارشد ۹۶ کامپیوتر
  • رتبه های برتر ارشد کامپیوتر ۹۶
  • مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد کامپیوتر ۹۶
  • مصاحبه با رتبه های برتر ۹۶ ارشد عمران
  • کارنامه های/رتبه های برتر ارشد ریاضی
  • قبول شدگان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۶
  • رتبه یک ریاضی کنکور۹۶ ارشد
  • رتبه های مهندسی کامپیوتر ۹۶ پارسه
  • درصد های رتبه های برتر کنکور ۹۵ ریاضی